Rekisteriseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja (henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §).

Laatimispäivämäärä 4.2.2018.

REKISTERINPITÄJÄ

Hämeenlinnan Jääkiekkotuomarit ry (rek. nro  105.218)
Havutie 4C
13100 Hämeenlinna

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Akseli Ruoranen 

Havutie 4C
13100 Hämeenlinna

040-5740957

akseli.ruoranen@gmail.com


REKISTERIN NIMI

Hämeenlinnan Jääkiekkotuomarit ry:n(HmlJT) Jäsenrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Hämeenlinnan Jääkiekkotuomarit ry:n jäsenyyden hoitamiseen, yhteyden pitoon, tiedotukseen, sekä tietojen tallentamiseen Suomen Jääkiekkoliiton järjestelmiin sekä Sporttisaittiin(yhdistyksen www-sivujen hallitsija).
Kouluttajien ja seuran vastaavien henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon.
Kampanjoihin osallistuneiden henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon kampanjan aikana.
Kyselyihin vastanneiden ja palautetta antaneiden henkilötietoja kysytään ja ne voi
halutessaan antaa, jotta henkilöihin voidaan olla yhteydessä.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Nimi, yhteystiedot, sähköpostiosoite, syntymäaika, laskutustiedot, kansallisuus.
HmlJT:n verkkosivuille lähetettävään materiaaliin liitetyt yhteystiedot.
HmlJT:n markkinointitilaisuuksissa kerätyt yhteystiedot.
Markkinoinnissa, kyselyiden ja palautteen keräämisen yhteydessä voidaan kysyä nimi ja
sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite, sekä suostumus yhteydenottoon, mikäli tietojen antaja haluaa että olemme yhteydessä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tiedot rekisteriin saadaan toimintaan osallistuvien itsensä ilmoittamina.


TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Jäsentietoja voidaan luovuttaa ja tallentaa Suomen Jääkiekkoliiton järjestelmiin niiden oman
tietosuojaselosteen mukaiseen käyttöön tuomareiden ja toimitsijoiden rekisteröinnin ja pelipassien, sekä otteluihin osallistumisien mahdollistamiseksi.
Emme myy tai vuokraa tunnistetun käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille.
Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:
-voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden
tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan
lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Emme luovuta tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

  • Manuaalinen aineisto

Rekisterin tietojen manuaalista käsittelyä vältetään, mutta silloin kun se ei ole mahdollista, säilytetään manuaaliset aineistot suojatuissa tiloissa. Kyselyihin osallistuneiden henkilötiedot hävitetään, kun kyselyn tulokset on analysoitu ja raportoitu. Tämän jälkeen raaka-datasta hävitetään henkilötiedot ja data arkistoidaan.

  • ATK:lla käsiteltävät tiedot

Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa tai tiedostoissa, jotka
ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja. Tietokannat
sijaitsevat ympärivuorokautisesti valvotuissa tiloissa.
Kyselyihin osallistuneiden henkilötiedot hävitetään, kun kyselyn tulokset on analysoitu ja
raportoitu. Tämän jälkeen raaka-datasta hävitetään henkilötiedot ja data arkistoidaan.

TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.
Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti hallinnoijan yhteyshenkilölle.

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä
kirjallisesti hallinnoijan yhteyshenkilölle.

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia hallinnoijaa poistamaan hänen lomakkeella ilmoittamansa
tiedot lähettämällä kirjallisen pyynnön hallinnoijan yhteyshenkilölle.