Yhdistyksen säännöt

Hämeenlinnan Jääkiekkotuomarit ry:n säännöt

 

Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Jääkiekkotuomarit ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Toiminta-alue on Hämeenlinna ympäristöineen.

 2§ Yhdistys voi kuulua jäsenenä tuomaritoimintaan, liikuntaa ja urheilua harrastavin yhdistyksiin ja keskusjärjestöön.

  Yhdistyksen tarkoituksena on jääkiekkotuomaritoiminnan harjoittaminen sekä jääkiekkotuomareiden kouluttaminen ja kehittäminen. Yhdistys toimii myös jääkiekkotuomareiden asiallisena tukena. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tekee esityksiä ja aloitteita sekä harjoittaa valistus- ja julkaisutoimintaa.

 4§ Toimintansa tukemiseksi yhdistys kantaa jäsenmaksua sekä voi toimeenpanna asianomaiselta luvalla arpajaisia ja keräyksiä, ottaa vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä.

  Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan ottaa Suomen Jääkiekkoliiton hyväksymä jääkiekkotuomari. Jäsenhakemukset ratkaisee hallitus. Kunniajäseneksi tai -puheenjohtajaksi voidaan kutsua henkilöitä, jotka ovat huomattavalla tavalla edistäneet yhdistyksen tarkoitusperiä.

Kunniapuheenjohtajana voi olla kerrallaan yksi (1) henkilö. Kunniajäseneksi tai -puheenjohtajaksi kutsumisesta päättää yhdistyksen kokous. Kutsumista tulee kannattaa vähintään 2/3 annetuista äänistä.

  Jäsen voi erota yhdistyksestä Ilmoittamalla siltä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai Ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Eroava jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa ja muut velvollisuutensa kulumassa olevalta toimikaudelta. Hallitus voi erottaa

jäsenyydestä sellaisen henkilön joka jättää maksunsa suorittamatta, toimii yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan, käytöksellään vahingoittaa yhdistystä tai laiminlyö tuomari- ja toimitsijatehtäviänsä.

 7§ Varsinainen jäsen suorittaa yhdistykselle kevätkokouksen määräämän vuotuisen jäsenmaksun hallituksen asettamaan aikaan, kuitenkin viimeistään lokakuun loppuun mennessä. Hallitus voi anomuksesta sairauden, opiskelun, asevelvollisuuden tai muusta vastaavasta syystä vapauttaa jäsenen tilapäisesti jäsenmaksuvelvollisuudesta. Kunniajäsen ja kunniapuheenjohtaja eivät ole jäsenmaksuvelvollisia.

  Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokous ja hallitus.

Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset ovat kevätkokous ja Syyskokous. Sääntömääräiset kokoukset pidetään hallituksen lähemmin määräämässä paikassa ja aikana. Kevätkokous pidetään huhti - toukokuussa ja syyskokous elo - syyskuussa. Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään hallituksen niin määrätessä tai milloin vähintään 1/3 jäsenistä sitä vaatii erikseen ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

 Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle ilmoittamalla jäsenistölle joko sähköpostilla, viesteillä puhelimeen, yhdistyksen facebook-sivustolla sekä yhdistyksen kotisivuilla. Mahdollisuuksien mukaan käytetään kaikkia edellä mainittuja kanavia. Kokouskutsu on toimitettava vähintään yksi (1) viikko ennen kokousta.

Äänioikeus yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä. Jäsen on oikeutettu käyttämään poissaolevan jäsenen äänioikeutta valtakirjalla. Kukaan ei kuitenkaan saa käyttöä enempää kuin 1/3 kokouksessa edustettuina olevasta äänimäärästä, eikä yhdellä jäsenellä saa olla valtakirjoja viittä (5) enempää.

 Äänestys yhdistyksen kokouksessa on henkilövaaleja lukuun ottamatta avoin. Henkilövaaleissa käytetään aina suljettua lippuäänestystä. Jos suljettua äänestystä vaaditaan ja kannatetaan muissakin äänestyksissä, on sellainen toimitettava. Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee avoimessa äänestyksessä kokouksen puheenjohtajan ääni ja suljetussa äänestyksessä arpa.

  Yhdistyksen sääntömääräisen kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jonka johtaessa puhetta kokous valitsee itselleen puheenjohtajan. Ylimääräisessä kokouksessa puhetta johtaa hallituksen puheenjohtaja, ellei toisin päätä.

 Kevätkokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat.

 1.   Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

2.   Päätetään kokouksen työjärjestyksestä.

3.   Käsitellään hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi.

4.   Päätetään jäsenmaksun suuruudesta.

5.   Käsitellään hallituksen esitys tulo- ja menoarvioksi.

6.   Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi sekä hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle.

7.   valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa.

8.   Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat

 

Syyskokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat.

 1.   Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

2.   Päätetään kokouksen työjärjestyksestä.

3.   Esitetään hallituksen kertomus edelliseltä kaudelta.

4.   Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.

5.   Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

6.   Päätetään ylijäämän käytöstä.

7.   Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat.

 

10§ Yhdistyksellä on hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä. Puheenjohtaja valitaan yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan. Hallituksen muut jäsenet valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan siten, ette kolme (3) jäsentä on vuosittain vuoron mukaan erovuorossa. Erovuoroinen voidaan valita uudelleen.

 Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme (3) muuta jäsentä on läsnä. Päätös tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

 Hallituksen tehtävä on:

1.   Valitaan keskuudestaan yhdistyksellä varapuheenjohtaja.

2.   Valitaan yhdistykselle sihteeri, rahastonhoitaja, junioriyhdysmies, kerhovalmentaja ja muut tarvittavat toimihenkilöt

3.   Vahvistaa toimihenkilöiden palkkiot tulo- ja menoarvion puitteissa.

4.   Asettaa alaisuutensa tarpeelliset toimikunnat ja valvoa niiden toimintaa.

5.   Kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistella niille esitettävät asiat sekä panna täytäntöön niiden päätökset.

6.   Pitää jäsenluetteloa ja hyväksyä uudet jäsenet.

7.   Hoitaa yhdistyksen varoja ja omaisuutta.

8.   Huolehtia tilinpäätöksestä.

9.   Huolehtia muista juoksevista asioista sekä ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi.

 

11§ Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja kaksi (2) aina yhdessä siten, että toinen allekirjoittaja on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

 12§ Yhdistyksen tilit päätetään toimintakausittain 01.07-30.06. Tilinpäätös ja muut taloudenhoitoa ja hallintoa koskevat asiakirjat on luovutettava toiminnantarkastajille ajoissa ennen syyskokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausunto tarkastuksestaan viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

 13§ Näitä sääntöjä voidaan muuttaa ainoastaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä. Päätös sääntöjen muuttamiseksi vaatii, että kokous on siitä yksimielinen tai että kaksi (2) peräkkäistä, vähintään yhden (1) kuukauden välein pidettyä kokousta kumpikin 2/3 äänten enemmistöllä annetuista äänistä hyväksyy muutoksen.

 14§ Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä vähintään 3/4 äänten enemmistöllä kahdessa yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä on oltava vähintään yksi (1) kuukausi. Yhdistyksen purkaminen tai tultua lakkautetuksi sen varat käytetään Hämeenlinnan juniorijääkiekkoilun tukemiseksi.

 15§ Niissä tapauksissa, joissa näissä säännöissä ei ole mainittu, noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa yhdistyslakia.

 16§ Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.